שימוש חורג

20% – 30% מכלל בתי העסק דורשים היתר בהליך זה. האם נדרש לעסק שלך שימוש חורג נקבע ע"י העירייה.